czwartek, 4 grudnia 2014

Z ostatniej chwili

Z ostatniej chwili

Wyrok ws. Robert Wajlonisa prezentowaliśmy w poście:

Dzisiaj otrzymaliśmy Uzasadnienie w/w wyroku. 

Z uzasadnienia Wyroku:
„Chybione jest stanowisko Burmistrza Miasta Chojnice, który uznał, że żądana informacja nie stanowi informacji publicznej. Przedmiotowa informacja dotyczy bowiem niewątpliwie kwestii związanych z transparentnością sprawowanej przez Roberta Wajlonisa w strukturach jednostki samorządu terytorialnego funkcji publicznej, tj. Dyrektora Generalnego – Sekretarza Miasta, a także Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Nie można podzielić stanowiska Burmistrza Miasta Chojnice, że informacja publiczna dotycząca okresowych ocen pracy ww. osoby, jako dotycząca indywidualnego stosunku pracy pracownika, nie stanowi informacji publicznej. Ocena dotyczy wywiązywania się pracownika samorządowego z obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku.


W tym miejscu należy wyjaśnić, że Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku z urzędu jest wiadome, że Robert Wajlonis zatrudniony jest w strukturze jednostki samorządu terytorialnego jako dyrektor generalny –sekretarza miasta,  a jednocześnie posiada uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego (wyrok z dnia 14 listopada 2012 r. sygn.. akt II SA/Gd 544/12 oraz wyrok z dnia 30 lipca 2014 r., sygn. akt II SAB/Gd 82/14, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych” – przyp. red.  – oba cytowane Wyroki to wyroki z wniosku Mariusza Janika)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz