czwartek, 13 listopada 2014

Podwójne życie radcy prawnego

Raport
W/s działalności Roberta Wajlonis – radcy prawnego, pracownika Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Asystenta Społecznego posła Marka Biernackiego

1.    Radca prawny Robert Wajlonis jest zatrudniony na stałe w Urzędzie Miasta w Chojnicach na stanowisku Sekretarza Miasta Chojnice – Dyrektora Generalnego od dnia 29 lipca 1993 roku

2.    Z racji wykonywanej pracy pobiera wynagrodzenie miesięczne w wysokości 11689 zł (stan na rok 2012)–, i dodatkowo wynagrodzenie roczne zwane „13” w wysokości 8549,46.

3.    Robert Wajlonis, sekretarz miasta Chojnice i dyrektor generalny urzędu miejskiego, wykonuje co najmniej od roku 2004 działalność gospodarczą w postaci zarobkowej działalności zawodowej w myśl ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 ze zm., dalej: u.s.d.g.) jako radca prawny. Wykonuje tę działalność w szczególności w oparciu o zlecenia otrzymywane z Kancelarii Radcy Prawnego Andrzej Wieliczko, ul. Kotarbińskiego 3 lok. 1, 76-200 Słupsk (siedziba zamiejscowa tej kancelarii mieści się również przy ul. Strzeleckiej 28, 89-600 Chojnice), świadcząc usługi m.in. na rzecz klientów z terenu Chojnic oraz prowadząc obsługę prawną Urzędu Gminy w Konarzynach, świadczenie obsługi prawnej Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach, Komendy Powiatowej Policji Człuchowie. 

4.    Wcześniej wykonywał ją w oparciu o zarejestrowaną działalność gospodarczą w postaci Kancelarii Radcy Prawnego Robert Wajlonis (REGON: 771502138, NIP: 555-140-53-33), posługując się w powszechnie w obrocie pieczątką nagłówkową tej treści.

5.    Będąc zatrudnionym w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, urząd miasta sfinansował koszty aplikacji radcowskiej w kwocie 1.500 zł

6.    Jako pracownik Urzędu Miasta nie wystąpił o wyrażenie zgody na pracę w placówkach innych niż Urząd Miasta w Chojnicach. Robert Wajlonis jest zatrudniony w Urzędzie Miasta w Chojnicach od lipca 1993 r., więc proceder trwa blisko 20 lat.

7.    Robert Wajlonis aktualnie nie figuruje  w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Gminę lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Warto nadmienić, że z zebranych informacji wynika, że przez pewien okres czasu istniał taki stan rzeczy – Pan Wajlonis prowadził działalność gospodarczą opartą o wpis do ewidencji pod adresem działalności w Chojnicach (89-600), ul. Dąbrowskiej 1 (taką informację w dalszym ciągu można znaleźć na portalach internetowych informujących o wykonywaniu działalności prawniczej jak np.http://www.prawnicy.pomorskie.pl/radca_prawny/Wajlonis_Robert_Kancelaria_Radcy_Prawnego/Radca_Prawny/Chojnice).

8.    Prowadzone przez niego, jako profesjonalnego pełnomocnika – radcy prawnego – sprawy oraz sygnowane pisma, posiadały pieczątki zarejestrowanej własnej działalności gospodarczej - kancelarii radcy prawnego. 

9.    Radca prawny Robert Wajlonis świadczy usługi prawne m.in. dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach oraz Komendy Powiatowej w Człuchowie za pośrednictwem kancelarii prawnej swojego przyjaciela i wspólnika;

10. Robert Wajlonis występuje bardzo często w sądach świadcząc prywatne usługi jako radca prawny przy wielu sprawach, min. „sprawa Walerego w Chojnicach” cyt: Mecenas Robert Wajlonis reprezentujący żonę zmarłego Ukraińca, powiedział, że na 99 % złoży apelację do sądu wyższej instancji.


11. Robert Wajlonis figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym jako osoba współpracująca z wieloma firmami. Z nim i firmami z którymi współpracuje powiązane są też przetargi dla Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

12. Wykonywanie działalności zawodowej przez Roberta Wajlonisa, w której klientami są podmioty, będące lub nawet potencjalnie mogące być w przyszłości np. „petentami” urzędu lub beneficjentami pomocy z publicznych środków, których dysponentem jest Gmina lub też osobami gospodarującymi gminnym mieniem, jest co najmniej jawnym konfliktem interesów.

13. Dzwoniąc na numer telefonu, funkcjonujący na portalach internetowych jako numer radcy prawnego Roberta Wajlonisa (telefon domowy), przekazywana jest informacja, iż należy kontaktować się z nim na numer telefonu komórkowego, który z kolei jest służbowym telefonem Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Trudno więc rozróżnić, kiedy Robert Wajlonis wykonuje funkcje publiczne jako sekretarz miasta, a kiedy jako radca prawny prywatnie i odpłatnie.

14. Pewnego czasu zaskakująca ilość postępowań sądowych w Chojnicach, w których Robert Wajlonis nie może bezpośrednio podjąć się sprawy (np. ostatnio casus dyrektorki placówki oświatowej, dla której burmistrz miasta jest organem prowadzącym, oskarżającej swoich pracowników o naruszenie dóbr osobistych), a w których ma wiele istotnych informacji z racji zajmowanego urzędu oraz sprawowanych w Urzędzie Miasta w Chojnicach obowiązków, jest zlecana adwokatowi Grzegorzowi Wołkowi ze Szczecina. Prima facienie jest praktyka zakazana, jednakże charakter tych spraw oraz powiązań, każe po raz wtóry budzić poważne wątpliwości co do braku konfliktu interesu w działalności Roberta Wajlonisa jako sekretarza miasta.

15. Pełni funkcję asystenta społecznego posła Marka Biernackiego, byłego  Ministra Sprawiedliwości

16. Z naszego zgłoszenia zostało wszczęte śledztwo w Prokuratorze Rejonowej w Chojnicach, sygn.. akt 2 Ds. 226/13, a dotyczące niedopełnienia obowiązków przez Roberta Wajlonisa. Śledztwo to  dnia 17 lipca 2013 r. zostało umorzone wobec braku znamion czyn zabronionego 

77. Robert Wajlonis do dzisiaj występuje jako radca prawny przed Sądem - w sprawach prywatnych oczywiście - nie wiemy tylko czy na czas rozpraw, które pokrywają się z czasem pracy w ratuszu pobiera on urlop płatny , bezpłatny, zwolnienie chorobowe czy po porostu opuszcza miejsce pracy. 
Dowody:
1.       pismo z Urzędu Miasta w Chojnicach z dnia 31 stycznia 2013 r. nr OR.1431.51.2013 dot. sfinansowania aplikacji radcowskiej Roberta Wajlonisa – cyt. „Urząd Miejski w Chojnicach w połowie sfinansował koszty aplikacji radcowskiej, ponosząc wydatek w kwocie 1.500 złotych”;
2.       pismo z Urzędu Miasta w Chojnicach z dnia 6 czerwca 2012 r. nr OR.1431.19.2013 dot. zatrudnienia Roberta Wajlonisa na stanowisku Dyrektora Generalnego Sekretarza Miasta – cyt.; „Robert Wajlonis jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Chojnicach na stanowisku Dyrektora Generalnego Sekretarza Miasta.
3.       pismo z Urzędu Miasta w Chojnicach z dnia 30 stycznia 2013 r. nr OR.1431.45.2013: cyt.: „…Robert Wajlonis …. dnia 29 lipca 2013 roku został powołany na stanowisko sekretarza miasta.”
4.       Pismo z Urzędu Miasta w Chojnicach z dnia 12 września 2012 r.,  nr OR.1431.38.2012 r. : cyt.: „ wynagrodzenie zasadnicze …. w kwocie 5.700 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 1.956 zł, dodatek specjalny …. w kwocie 2.893 zł oraz dodatek za wysługę lat 20% wynagrodzenia zasadniczego”
5.       Pismo Urzędu Miasta w Chojnicach z dnia 30 stycznia 2013 r. nr. OR.1431.50.2013: cyt., :… w przedmiocie wyrażenia zgody na zatrudnienie Sekretarza Miasta Chojnice w jednostce innych niż Urząd Miejski w Chojnicach …. , Robert Wajlonis nie występował o wyrażenie wskazanej zgody, w związku z czym zgody takiej nie udzielono.”
6.       Pismo Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie nr. PRz.0511-7/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. : cyt. „informuje, że radcy prawni Robert Wajlonis i Andrzej Wieliczko świadczyli usługi prawne dla naszej jednostki…”
7.       Pismo Urząd Miejski w Chojnicach OR.1431.472.2013 - Raporty ZUS ubezpieczonego Roberta Wajlonisa od stycznia 2007 r. do roku 2013
8.       Pismo Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z dnia 29 stycznia 2013 r. nr. Ldz. P.062-4/2013: cyt. „… Pan Robert Wajlonis Radca Prawny nie był bezpośrednio zatrudniony w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku…Natomiast w dniu 1 czerwca 2012 r. Kancelaria Radcy Prawnego Andrzeja Wieliczko… zobowiązała się świadczyć obsługę prawną Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach oraz Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie. Ww. obsługa prawna świadczona była … przez Radcę Prawnego Roberta Wajlonisa…”
9.       Strona  internetowej www.skutecznadwokat.pl ,  reklama Kancelarii Radcy Prawnego Roberta Wajlonisa
10.   Asystent społeczny posła Marka Biernackiego – Robert Wajlonis
11.   Pismo z UM Chojnice z dnia 30 stycznia 2013 r. nr. OR.1431.45.2013;
12.   Pismo z UM Chojnice z dnia 12 września 2012 r. nr OR.1431.38.2012;
13.   Pismo z UM Chojnice z dnia 8 lutego 2013 r. nr. OR.1431.89.2013;
14.   Pismo z UM Chojnice z dnia 4 marca 2013 r.nr OR.1431.135.2013;
15.   Pismo z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z dnia 29 stycznia 2013 r. nr Ldz. P.062-4/2013;

16.   17 lipca 2013 r. sygn.. akt 2 Ds. 226/13 – Prokuratura Rejonowa w Chojnicach umarza śledztwo ws Roberta WajlonisaW linku poniżej wszystkie informacje  


3 komentarze:

 1. https://plus.google.com/+KazimierzWojewódzki/posts/ixgict6MYKc?sfc=true

  Pozdrawiam, Kazimierz Wojewodzki

  Miejmy nadzieje, ze niebawem nastapi koniec Wajlonisa

  OdpowiedzUsuń
 2. https://drive.google.com/file/d/193WPFeJO_rmIEBgBJkHJftzNHRNh9VYY/view
  https://kw107.wordpress.com/home/my-affairs/

  OdpowiedzUsuń
 3. Kancelaria Chmurski i Trzebiatowski www.chmurski.com.pl/ - było warto! Wygrałem kolejną rozprawę.

  OdpowiedzUsuń