środa, 10 grudnia 2014

Renowacja = wyburzenie

W 1973 roku z inicjatywy mieszkańców Chojnic, w Parku 1000-lecia w Chojnicach powstał pomnik Mikołaja Kopernika. Inicjatorami jego wybudowania w Roku Kopernikowskim 1973 byli Julian Rydzkowski oraz chojnicki oddział Stowarzyszenia PAX. Został wzniesiony czynem społecznym według projektu Alfreda Ćwioka, długoletniego dyrektora szkoły zawodowej przy ul. Sukienników. Popiersie Mikołaja Kopernika wykonał Antoni Łangowski, mieszkaniec Czerska. Znaczny wkład w wybudowanie pomnika wnieśli uczniowie ZSZ.
 Pomnik ten przez lata był zaniedbywany. W Parku 1000-lecia w Chojnicach przeprowadzana została rewitalizacja tego miejsca. W planach rewitalizacji ujęto również renowację tego pomnika.
Pomnik został wpisany do rejestru Pomników Pamięci Narodowej.
W połowie stycznia 2012 roku pomnik ten został zburzony. Zburzony pomimo tego, że był on w bardzo dobrej kondycji z budowlanego punktu widzenia i wystarczyło go tylko oczyścić i odmalować.
W planach rewitalizacji mowa jest o renowacji a nie o zburzeniu Pomnika Mikołaja Kopernika. 
 Zdjęcia z renowacji pomnika.


Pomnik przed renowacją

Jeszcze przez długi czas od tego zdarzenia w parku można było zbierać „szczątki” tego pomnika.
Według zastępcy burmistrza Jana Zielińskiego – wypowiadającego się w dniu 30.01.2012 r. na forum portalu informacyjnego  Chojnice 24 w programie „Bez montażu”, zostać miał zmieniony jedynie jego cokół, a sam pomnik po jego odświeżeniu w pracowni artystycznej miał powrócić w idealnym stanie i tym samym kształcie.

Opis projektu Parku z przed „renowacji”
Projekt nowego pomnika przewiduje jego odtworzenie w częściowo zmienionym kształcie. Obydwa filary będą prawie jednakowej wysokości i stworzą bramę w jednej z alei parku o nazwie ścieżka astronomiczna. Przed nią powstanie plac o nawierzchni klinkierowej z murkiem z kamienia łupanego oraz ławkami. Całość otoczy żywopłot. Z brązu będzie też sfera amilarna, astrolabium i litery napisu. W koncepcji projektanta z czerwca 2010, specyfikacji przetargowej i dokumentacji technicznej jest używane sformułowanie „renowacja pomnika Mikołaja Kopernika” lub „pomnik Mikołaja Kopernika przeznaczony do renowacji”. W kontekście pierwszej czynności wykonawcy do realizacji, jaką było „rozebranie istniejącego pomnika – 1 kpl.”, jak opisano w przedmiarze na stronie nr 3, to określenie „renowacja” jest nie na miejscu.
W prawie budowlanym nie ma definicji renowacji, są za to inne. Na przykład „budowa” to „wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego". Jest też „remont” – „należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym".

Dnia 02.04.2012 r. wysłaliśmy też wnioski o udzielenie informacji publicznej do Starosty Chojnickiego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz do Burmistrza Miasta Chojnice Arseniusza Finstera. We wnioskach tych zadaliśmy pytania:
Ø  o wskazanie aktu administracyjnego,  na podstawie którego w okresie od stycznia 2012 roku były prowadzone prace budowlane – rozbiórkowe pomnika Mikołaja Kopernika z 1973 r. położonego w Chojnicach w Parku Tysiąclecia, podlegającego szczególnej ochronie, bowiem będąc  Pomnikiem Pamięci Narodowej wpisanym do katalogu Pomników Pamięci Narodowej, w szczególności czy w stosunku do w/w Pomnika Pamięci Narodowej została wydana decyzja o usunięciu pomnika;
Ø  wskazanie przepisów prawa, na podstawie których mogą być prowadzone prace budowlano – rozbiórkowe obiektu budowlanego wpisanego do rejestru Pomników Pamięci Narodowej;
Ø  skutków prawnych w przypadku prowadzenia prac budowlanych – rozbiórkowych Pomnika Pamięci Narodowej Mikołaja Kopernika bez stosownych decyzji administracyjnych lb zgłoszeń prawem wymaganych;
Ø  wskazania aktu administracyjnego o pozwoleniu na budowę w przedmiocie posadowienia nowego pomnika w miejsce Pomnika Pamięci Narodowej Mikołaja Kopernika z 1973 r.
Ø  wskazania czy dotychczas prowadzone prace budowlane w stosunku do Pomnika Pamięci Narodowej Mikołaja Kopernika z 1973 r. stanowią prace renowacyjne czy też są rozbiórką dotychczasowego  pomnika, w celu posadowienia zupełnie innego pomnika;
Ø  wskazanie organu, który podjął decyzję o usunięciu pomnika Mikołaja Kopernika podlegającego szczególnej ochronie, bowiem będącego Pomnikiem Pamięci Narodowej wpisanym do katalogu Pomników Pamięci Narodowej;
Ø  kosztów związanych z usunięciem w/w pomnika Mikołaja Kopernika;
Ø  wskazanie przepisów prawa, na podstawie których doszło do rozpoczęcia prac przy Pomniku Pamięci Narodowej Mikołaja Kopernika, który doprowadził do jego usunięcia;
Ø  wskazanie elementów Pomnika Pamięci Narodowej, które zostały usunięte w sposób trwały oraz przyczyn usunięcia tychże elementów pomnika;
Ø  wskazanie  miejsca, w którym zostały składowane usunięte w sposób trwały elementy Pomnika Pamięci Narodowej Mikołaja Kopernika;
Ø  wskazania przyczyn dla których doszło do usunięcia dotychczasowego Pomnika Mikołaja Kopernika;
Ø  wskazanie planów związanych z zagospodarowaniem miejsca powstałego po usunięciu dotychczasowego pomnika;

 Oto odpowiedzi: Sprawą zajęła się Julia Pitera, skierowała pismo do Burmistrza Miasta Chojnice o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Reasumując:  RENOWACJA = ODNOWIENIE

                       RENOWACJA WG. URZĘDU MIASTA W CHOJNICACH = WYBURZENIE I POSTAWIENIE NOWEGO


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz