piątek, 19 grudnia 2014

Elokwencja poziom Hard

Zdarza się niejednokrotnie, że urzędnicy w swoich pismach popełniają błędy. Nie jest to nic niezwykłego, w końcu wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Najczęściej błędy to to zwykłe „pomyłki pisarskie” bez większego znaczenia dla dokumentu.

Co jednak, gdy Prokurator pomyli dochodzenie ze śledztwem?

Śledztwo
Zgodnie z treścią art. 309 KPK, śledztwo prowadzi się w sprawach:
·         w których rozpoznanie w pierwszej instancji należy do właściwości sądu okręgowego,
·         występki - gdy osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Celnej lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
·         występki - gdy osobą podejrzaną jest funkcjonariusz Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, w zakresie spraw należących do właściwości tych organów lub o występki popełnione przez tych funkcjonariuszy w związku z wykonywaniem czynności służbowych,
·         występki, w których nie prowadzi się dochodzenia,
·         występki, w których prowadzi się dochodzenie, jeżeli prokurator tak postanowi ze względu na wagę lub zawiłość sprawy.

Dochodzenie
prowadzi się w sprawach o przestępstwa należące do właściwości sądu rejonowego:
·         zagrożone karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, z tym że w wypadku przestępstw przeciwko mieniu tylko wówczas, gdy wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub grożąca nie przekracza 100.000 zł,
·         przewidziane w art. 159, art. 254a i art. 262 § 2 Kodeksu karnego,
·         przewidziane w art. 279 § 1, art. 286 § 1 i 2 oraz w art. 289 § 2 Kodeksu karnego, jeżeli wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub grożąca nie przekracza 100.000 zł.

Te powyższe, bardzo skrótowo opisane różnice powinien znać każdy prokurator. Powinien ale….

Śledztwo, w ogólnym założeniu prawnym powinno być ukończone w ciągu 3 miesięcy. Są jednak wypadki, że takie śledztwo trwa jeden dzień.

O takim przypadku chcieliśmy dzisiaj opowiedzieć.

Otóż, dnia 7 stycznia 2013 r. Prokuratura Rejonowa w Człuchowie wszczęła śledztwo z mojego zgłoszenia w sprawie, która dotyczyły Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
Dnia 8 stycznia 2013 r. śledztwo zostało umorzone.


Jakby tego było mało, ja jako zgłaszający zostałem powiadomiony o umorzeniu dochodzenia.


Aby rozwiać wszystkie wątpliwości w sprawie, zapytałem Prokuratora Rejonowego w Człuchowie o tę sprawę. Prokurator jak zwykle nie zawiódł:
Okazało się bowiem, że omyłkowo użyto słowa dochodzenia zamiast śledztwa, a kodeksy nie znają zagadnienia pomyłki pisarskiej, dostateczną wiedzę w tym zakresie posiada słownik języka polskiego.

Na pytanie: co było powodem nie wykonania żadnych czynności dowodowych w sprawie?
Odp. Brak konieczności ich wykonania

Pytanie kolejne: co było powodem wszczęcia śledztwa 7 stycznia 2013 r.
Odp. Konieczność wydania orzeczenia kończącego postępowanie.

Czyli, aby zakończy postępowanie trzeba je najpierw wszcząć – logiczne, ale wszczynać postępowanie z zamiarem automatycznego umorzenia bez przeprowadzenia  jakichkolwiek czynności dowodowych - to już coś raczej nie spotykanego.

Poniżej wszystkie zadane pytania zadane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej  i  „arkusz” odpowiedzi w formie zdjęcia.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej poprzez wskazanie:
·         kopi pocztowego  potwierdzenia nadania oraz potwierdzenia odbioru, wysłania do Urzędu Miasta Chojnice postanowienia o umorzeniu śledztwa z dnia 8 stycznia 2013 r., sygn. akt Ds. 1054/12;
·         w którym dniu zostało wysłane do Urzędu Miasta Chojnice postanowienie o umorzeniu śledztwa z dnia 8 stycznia 2013 r., sygn.. akt Ds. 1054/12?
·         Podania definicji „pomyłki pisarskiej w rozumieniu KPK: co to jest „pomyłka pisarska” i w jak szerokim stopniu może być rozumiana?
·         Czy całe pismo będące zawiadomieniem o umorzeniu dochodzenia z dnia 15 stycznia 2013 r., sygn. akt. Ds. 1054/12, wysłane do Mariusza Janika jest  „pomyłką pisarską”, czy tylko fragmenty tego pisma? Jeżeli tak to jakie – wymienić;
·         Jak nazywa się prokurator Prokuratury Rejonowej w Człuchowie, który w dniu 8 stycznia 2013 r. umarzał dochodzenie o sygn.. akt Ds. 1054/12, gdyż w piśmie będącym zawiadomieniem o umorzeniu dochodzenia wymieniony jest Prokurator Prokuratury Rejonowej w Człuchowie?
·         Jaki cel przyświecał prokuratorowi, bądź asesorowi Prokuratury Rejonowej w Człuchowie wszczęcia śledztwa na jeden dzień, sygn.. akt Ds. 1054/12?
·         Dlaczego Mariusz Janik do dzisiaj nie otrzymał postanowienie o umorzeniu śledztwa o sygn.. Ds. 1054/12?
·         Dlaczego Mariusz Janik na okoliczność wszczęcia śledztwa sygn.. akt Ds.1054/12 nie został dosłuchany, jak wskazywał podczas swojego przesłuchania w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie?
·         Co było powodem nie wykonania żadnych czynności dowodowych  w wszczętym 7 stycznia 2013 r. śledztwie sygn.. akt Ds. 1054/12?
         Co było konkretnym powodem wszczęcia śledztwa w dniu 7 stycznia 2013 r. , sygn.. akt 1054/12?
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz