sobota, 3 stycznia 2015

Chojnicki konserwator

Konserwator zabytków zajmuje się ratowaniem, modernizacją i konserwacją. Przedmiotem ich pracy są m.in. kościoły, katedry, ratusze, teatry, kamienice...
To bardzo skrótowe objaśnienie zadań Konserwatora Zabytków.
A w Chojnicach:
Chojnice posiadają wiele starych kamienic, budynków i innych obiektów. Posiadamy też konserwatora zabytków.

Zapytaliśmy więc, Urząd Miasta o wyniki pracy Konserwatora Zabytków za lata 2011 i 2012 i udostępnienie dokumentów w tym zakresie.

Niestety Burmistrz Arseniusz Finster nie zrozumiał pytania, w konsekwencji nie dowiedzieliśmy się, czym w Chojnicach (z powierzonych zadań) w roku 2011 i 2012 wykazał się konserwator zabytków ani na czym w tych latach polegała praca konserwatora.

Ze stron  BIP UM w Chojnicach dowiedzieliśmy się za to, że praca konserwatora polega w 30 % na uzgodnieniach, 55 % wydawaniu decyzji  a tylko niewielką część z tych zadań zajmuje faktyczna opieka nad zabytkami.

Do zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków należy:
1)      uzgadnianie  projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów zabytkowych, objętych ochroną prawną w formie wpisu do rejestru zabytków,
2)      uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obiektów i obszarów zabytkowych, objętych ochroną prawną
3)      uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obiektów i obszarów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków,
4)      uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów zabytkowych, objętych ochroną prawną w formie wpisu do rejestru zabytków,
5)      uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obiektów i obszarów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków,
6)      uzgadnianie decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do obiektów i obszarów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków,
7)      wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obszarach zabytkowych,
8)        wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu obszarów zabytkowych, 
9)        wydawanie pozwoleń na dokonywanie podziałów w obszarach zabytkowych,
10)    wydawanie pozwoleń na umieszczanie urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów w obszarach zabytkowych
11)    wydawanie pozwoleń na podejmowanie innych niż wymienione działań, które mogłyby doprowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu obszarów zabytkowych,
12)    wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów w obszarach zabytkowych,
13)    wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi zabytku nieruchomego ujętego w gminnej ewidencji zabytków lub nieruchomości o cechach zabytku, położonych w obszarach zabytkowych, o których mowa w punktach w/w,  udostępnienia zabytku lub nieruchomości wykonawcy badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych na czas niezbędny do przeprowadzenia tych badań,
14)    wydawanie decyzji nakazujących wstrzymanie działań wykonywanych bez pozwolenia
 lub z naruszeniem warunków pozwolenia
15)    wydawanie  decyzji nakazujących wykonanie określonych czynności na koszt osoby, która podjęła działania bez pozwolenia lub z naruszeniem warunków pozwolenia, w obszarach zabytkowych i w ich otoczeniu,
16)    wydawanie decyzji nakazujących wykonanie określonych w tym przepisie prawa czynności na koszt osoby, która wykonała te czynności bez pozwolenia lub z naruszeniem warunków pozwolenia wydanego na podstawie przepisów
17)    wydawanie w decyzji nakazujących wykonanie określonych prac konserwatorskich lub robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem obszarów zabytkowych i ich otoczenia,
18)    prowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów tej ustawy, dokumentowania jej ustaleń stosownymi protokołami i wydawanie w oparciu o te ustalenia zaleceń pokontrolnych oraz sprawdzanie ich wykonania, jak również powiadamianie stosowanych organów o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
19) Opiniowanie projektów budowlanych pod względem konserwatorskim,

20) Nadzór nad realizacją remontów budynków w centrum miasta Chojnice

Poniżej odpowiedzi Burmistrza Miasta Chojnice odnośnie wyników pracy konserwatora zabytków:
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz