czwartek, 8 stycznia 2015

Zaprzeczać samemu sobie

„W szczególności nie można uznać za uzasadnioną podstawę wyłączenia sędziego na  podstawie .. faktu, iż strona postępowania karnego zachowuje się niewłaściwie wobec sędziego, a nawet ogółu sędziów danego sądu. Takie rozumowanie bowiem prowadziłoby do sytuacji, kiedy np. znieważając poszczególnych sędziów, mogłaby sparaliżować rozpoznanie swojej sprawy przed jakikolwiek sąd. Przypadki znieważenia sędziów przez stronę procesu są na tyle częste, że uznanie ich za okoliczności uzasadniające wyłączenie sędziego na podstawie art. 41 k.p.k. byłoby nieuzasadnione. Wprawdzie znieważony sędzia jest osobą pokrzywdzoną, jednakże nie sposób uznać, aby na tej tylko podstawie mógł dopuszczać się zachowań sprzecznych z etyką zawodową polegającą np. na nieprawidłowym prowadzeniu postępowania w celu pogorszenia sytuacji procesowej osoby znieważającej. Wnika to z wysokich wymagań stawianych sędziom, a wynikającym z ustawy z dnia 27.07.2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych….  Art. 82 tej ustawy stanowi, iż sędzia jest obowiązany postępować zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim złożonym wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  ….  Mając zatem na uwadze te uregulowania nie sposób uznać co do zasady, aby sam fakt znieważenia sędziego przez stronę mógł wpłynąć na postawę sędziego ukierunkowaną na nierzetelne rozpoznanie sprawy takiej osoby. Sędzia ma obowiązek rozpoznania sprawy rzetelnie i bezstronnie, niezależnie od negatywnej wobec sędziego postawy strony postępowania. Sędzia powinien wykazać się odpornością na znieważanie, jak również pomawianie o zachowania przestępcze, w przeciwny bowiem wypadku zachodziłoby niebezpieczeństwo sparaliżowania pracy sądu.”

Takim oto uzasadnieniem Sędzia Sadu Rejonowego  w Chojnicach Radosław Wyrwas odrzucił w 2010 r. wnioski poszczególnych sędziów Sądu Rejonowego  w Chojnicach o wyłączenie ich z rozpoznawania w sprawie związanej z moją osobą.

Bardzo logiczne, spójne i merytoryczne uzasadnienie.

Ale……….
Niespełna rok później, bo w roku 2011 SSR w Chojnicach Radosław Wyrwas sam złożył wniosek o wyłączenie go z rozpatrywania sprawy związanej z moją osobą. Nie był to zwykły wniosek, gdyż Sędzia Wyrwas ŻĄDAŁ wyłączenia go ze sprawy. 

Sędzia Wyrwas składa podobne wnioski do tej pory i w każdej sprawie.

W mojej opinii jest to co najmniej zaprzeczanie samemu sobie. 

Ale któż z nas nie zmienia poglądów?Brak komentarzy:

Prześlij komentarz